Σχετικά

Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων και η διερεύνηση προκλήσεων σε κοινωνίες μέσω της τέχνης και του πολιτισμού. Μερικές φορές, οι άνθρωποι υποτιμούν τη δύναμη της Τέχνης και του Πολιτισμού στην καθημερινή ζωή και το πώς αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διευκολύνουν την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των αποκλεισμένων ατόμων.
Η τέχνη και ο πολιτισμός μπορούν να μεταμορφώσουν τη ζωή των ανθρώπων, προσφέροντας ευκαιρίες στην οικοδόμηση ισχυρότερων δεσμών μεταξύ ομάδων και ατόμων. Η χρήση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δημιουργικών διαδικασιών ως εργαλείο κοινωνικής και εργασιακής ένταξης είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία ειδικά την περίοδο της πανδημίας COVID-19 και τις επιπτώσεις που είχε στην υγεία, την κοινωνική και οικονομική ζωή.
Η Τέχνη & ο Πολιτισμός για πολλά χρόνια υπήρξε ένας ισχυρός σύνδεσμος για μια δημοκρατία που λειτουργεί καλά. Από τις αξίες που καλλιεργούνται μέσω της Τέχνης και του Πολιτισμού κατά τη διάρκεια των αιώνων, μερικές από τις πιο σημαντικές που πρέπει να σημειωθούν είναι ότι οι κοινωνίες τείνουν να είναι πιο ανεκτικές, καλά λειτουργικές, ανοιχτόμυαλες και επιτυχημένες, όπου τα άτομα έχουν τη δυνατότητα συμμετέχουν σε μια σειρά πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Το έργο CULTUR’ACT στοχεύει στην ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων και νέων (εκπαιδευόμενοι σε επίσημα, ανεπίσημα και μη τυπικά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των μεταναστών) χρησιμοποιώντας δραστηριότητες / διαδικασίες τέχνης και πολιτισμού. Το έργο θα συνδυάσει τρεις βασικούς τομείς, συγκεκριμένα:
Η κοινωνική θεωρία σχετίζεται με την εμπιστοσύνη, τους κοινωνικούς δεσμούς, τους κοινούς κανόνες και τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και κοινοτήτων.
Οι διαπολιτισμικές ικανότητες συνδέονται με δεξιότητες, αξίες και συμπεριφορές που προετοιμάζουν τους ανθρώπους να ευδοκιμήσουν σε έναν πιο διαφορετικό, διασυνδεδεμένο κόσμο που βασίζεται σε 4 βασικούς τομείς: Διερεύνηση του κόσμου, αναγνώριση προοπτικών, επικοινωνία ιδεών και ανάληψη δράσεων.
Η τέχνη και ο πολιτισμός θα είναι τα εργαλεία διαμεσολάβησης που θα χρησιμοποιηθούν.

Ως εκ τούτου, το έργο σκοπεύει να δημιουργήσει όρια μεταξύ του κοινωνικού κεφαλαίου και της παγκόσμιας ικανότητας των εκπαιδευομένων, ενώ παράλληλα παρέχει στους εκπαιδευτές / διαμεσολαβητές υλικό για να εργαστούν με τους εκπαιδευόμενους σε επίσημες, και μη τυπικές ρυθμίσεις κατάρτισης, χρησιμοποιώντας τεχνικές και διαδικασίες τέχνης και πολιτισμού.

Για να γίνει αυτό, από τον Απρίλιο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2023, 7 εταίροι από 6 ευρωπαϊκές χώρες (BE, CY, EL, FR, IT, XK) θα συμμετάσχουν στις δραστηριότητες:
– ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ και ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ εκπαιδευτών, ενηλίκων και των κοινοτήτων τους.
– ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ενός μεθοδολογικού οδηγού και εργαλείων για εκπαιδευτές με σκοπό την ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων και νέων χρησιμοποιώντας διαδικασίες Τέχνης και Πολιτισμού
– ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ευάλωτων ενηλίκων και νέων
– ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ τοπικών πιλοτικών σχεδίων με συμμετέχοντες (τόσο χρήστες όσο και δικαιούχους)
– ΕΜΠΛΟΚΗΣ των συνεργαζόμενων εταίρων και επαγγελματιών στον τομέα της κατάρτισης και του πολιτισμού για λόγους διάδοσης.
Το έργο θα τελειώσει με 6 παραστάσεις που διοργανώνονται σε εθνικό / ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό την ανάδειξη των γνώσεων που εμπεδώθηκε από την ομάδα-στόχου κατά τη διάρκεια του έργου.

Στόχοι

Το έργο CULTUR’ACT διαμορφώθηκε με στόχο την ενίσχυση των διαπολιτισμικών ικανοτήτων για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της σταδιοδρομίας των ευάλωτων ατόμων μέσω της Τέχνης και του Πολιτισμού. Μέσω ενός ειδικού προγράμματος καθοδήγησης και κατάρτισης, το CULTUR’ACT θα εξοπλίσει τους επαγγελματίες (Εκπαιδευτές και διευκολυντές) με μια εργαλειοθήκη, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα αυτές τις ομάδες-στόχους για να χρησιμοποιούν τις διαπολιτισμικές ικανότητες ώστε να αντιμετωπίζουν με ευκολία τις προκλήσεις που έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι.

Το CULTUR’ACT θα υιοθετήσει μια προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω (bottom-up approach) και θα διασφαλίσει ότι οι δύο ομάδες-στόχους (δηλ. χρήστες και τελικού δικαιούχοι) θα συμμετάσχουν ενεργά σε όλες τις φάσεις του έργου, συμπεριλαμβανομένου της ανάπτυξης, του σχεδιασμού, της δοκιμής, της επικύρωσης και της διάδοσής του.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΤΖΕΝΤΑ

Το έργο μας θα συμβάλει στους ακόλουθους τομείς:

Α) Του νέου ευρωπαϊκού θεματολογίου για τον πολιτισμό – COM (2018) 267 – το οποίο αναγνωρίζει τις κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα και στοχεύει στην ευρωπαϊκή συνοχή και ολοκλήρωση μέσω του πολιτισμού. Ο πρώτος στόχος της Ατζέντας είναι η αξιοποίηση της δύναμης του πολιτισμού για κοινωνική συνοχή και ευημερία.

Β) Την ανανεωμένη ευρωπαϊκή ατζέντα για την εκπαίδευση ενηλίκων στο πλαίσιο των τεσσάρων στρατηγικών στόχων που καθορίστηκαν από το Συμβούλιο στο ET2020, οι οποίοι στόχοι είναι:
– Η ενίσχυση των δεξιοτήτων των ενηλίκων, ανεξάρτητα από το φύλο, δηλαδή να έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες μάθησης υψηλής ποιότητας ανά πάσα στιγμή στη ζωή τους, προκειμένου να προωθηθεί η προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, η ενδυνάμωση, η προσαρμοστικότητα, η απασχολησιμότητα και η ενεργός συμμετοχή στην κοινωνία
– Η ανάπτυξη μίας νέας προσέγγισης στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων που θα εστιάζει στα μαθησιακά αποτελέσματα και στην υπευθυνότητα και την αυτονομία των μαθητών
– Η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των ενηλίκων ότι η μάθηση είναι μια δια βίου που πρέπει να επιδιώκουν σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ζωής τους, και ιδίως σε περιόδους ανεργίας
– Η ενθάρρυνση της ανάπτυξης αποτελεσματικών συστημάτων δια βίου καθοδήγησης.

Γ) Τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ολοκλήρωσης από την τελευταία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη τον Νοέμβριο του 2018, όπου και αποφασίστηκε ότι:
– Είναι σημαντικό να εμπλέκονται ευάλωτα άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο σχεδιασμό στρατηγικών και προγράμματα ένταξης ώστε οι αποφασεις να βασίζονται στις ανάγκες τους.
– Είναι ζωτικής σημασίας η ενεργή συμμετοχή των γυναικών. Η συμμετοχή σε πρώιμο στάδιο αποδίδει.
– Απαιτούνται θετικά μέτρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΖΕΝΤΑ

Πιστεύουμε επίσης ότι το πρόγραμμά μας θα συμβάλει στην ατζέντα του 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη του Στόχου 4 «ποιοτική εκπαίδευση» και του στόχου 5 «ισότητα των φύλων και ενδυνάμωση όλων των γυναικών», όπως:
– 4.4 Σχετικές δεξιότητες για αξιοπρεπή εργασία
– 4.5 Ισότητα των φύλων και ίση πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης
– 5.1 Τερματισμός κάθε μορφής διάκρισης απέναντι στις γυναίκες
– 5.5 Εξασφάλιση πλήρους και αποτελεσματικής συμμετοχής των γυναικών και ίσων ευκαιριών για ηγετικούς ρόλους σε όλα τα επίπεδα.

ERASMUS + ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

α) Tο έργο συμβάλει στις προτεραιότητες υποστηρίζοντας τη δημιουργία και την πρόσβαση μονοπατιών αναβάθμισης μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων για αναγνώριση ικανοτήτων, της προσαρμογής της μάθησης βάσει ατομικών μαθησιακών αναγκών και της αναγνώρισης ευέλικτων τρόπων μάθησης.

Το CULTUR’ACT θα αναπτύξει μια ειδική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για την επάρκεια διαπολιτισμικών ικανοτήτων, χρησιμοποιώντας την τέχνη και τον πολιτισμό για την κοινωνική ένταξη μεταναστών και την ανάπτυξης της πορείας της σταδιοδρομίας τους, μιας ευέλικτης πορείας μικρο-μάθησης για τις διαπολιτισμικές ικανότητες τόσο για τις ομάδες στόχους, όσο και για τους τελικούς δικαιούχους.

β) Το CULTUR’ACT θα εκπονήσει μια ειδική καθοδήγηση / κατάρτιση για να εξοπλίσει τους επαγγελματίες να παρέχουν υποστήριξη καθοδήγησης σε ευάλωτα άτομα με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής τους ένταξης και της πορείας της σταδιοδρομίας τους, ενισχύοντας τις διαπολιτισμικές ικανότητες χρησιμοποιώντας την Τέχνη και τον Πολιτισμό. Το έργο θα περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα καθοδήγησης, βήμα προς βήμα λεπτομέρειες, και μια εργαλειοθήκη για την υποστήριξη της κατάρτισης. Αυτό το πρόγραμμα καθοδήγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες, ανεξάρτητα από την ηλικία, το υπόβαθρο και την εθνικότητα.

γ) θα ασχοληθεί με τις διαπολιτισμικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένης της πολυμορφίας, της πολυπολιτισμικότητας, της μετανάστευσης, της συμμετοχής και της παγκόσμιας εκπαίδευσης, και θα προωθήσει μέσω καινοτόμων και ολοκληρωμένων προσεγγίσεων την ισότητα, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων , και την μη διάκριση της κοινωνικής ένταξης, μέσω της εκπαίδευσης. Το CULTUR’ACT θα υποστηρίξει και θα αξιολογήσει νέες προσεγγίσεις για τη μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση και την εμπλοκή με τις ψηφιακές τεχνολογίες στη μη τυπική εκπαίδευση, αντιμετωπίζοντας τις διαφορές μεταξύ των φύλων (μέσω καλλιτεχνικών και πολιτιστικών διαδικασιών και δραστηριοτήτων).

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ Προϊόντα

Οι εταίροι του έργου CULTUR’ACT στοχεύουν στην ανάπτυξη 4 κύριων εκπαιδευτικών υλικών:

IO1: 1 εγχειρίδιο μεθοδολογίας CULTUR'ACT, διαθέσιμο σε 5 γλώσσες:

Ένα πλαίσιο παιδαγωγικών πόρων που περιλαμβάνει έναν οδηγό, μεθόδους κατάρτισης, βασικές έννοιες, συμβουλές και οδηγίες εκμετάλλευσης σχετικά με την «εκπαίδευση και ένταξη μέσω διαδικασιών τέχνης και πολιτισμού» που απευθύνεται σε εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς. Θα είναι ένας οδηγός βήμα προς βήμα για την προώθηση της ένταξης, τη χρήση της τέχνης και του πολιτισμού, και για τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη χρησιμότητά τους: οι εκπαιδευτές θα ξεκινήσουν από την προσωπική ζωή των εκπαιδευομένων και θα μεταβούν στην κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή. Ο κύριος στόχος είναι η παροχή πρακτικών εργαλείων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών εκπαιδευτικών συνεδριών.

IO2: εκπαιδευτικό πακέτο CULTUR'ACT, που θα μεταφραστεί σε 5 γλώσσες

Πιο συγκεκριμένα, αποτελείται από έναν πίνακα μαθησιακών αποτελεσμάτων, ένα σύνολο πρακτικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στις κοινές μεθόδους εκπαίδευσης με καινοτόμα πρακτικά εργαλεία για να υποστηρίξουν τους μαθητές στις καλλιτεχνικές και πολιτιστικές τους δραστηριότητες (βίντεο, φωτογραφία, θέατρο, εκπομπές…). Θα τους δοθεί η δυνατότητα να εκφραστούν (μέσω ψηφιακής αφήγησης, ντοκιμαντέρ, έκθεση φωτογραφιών…) και να αναπτύξουν διαπολιτισμικές ικανότητες (συμπεριλαμβανομένου των ικανοτήτων της διερεύνησης του κόσμου, αναγνώρισης ευκαιριών, επικοινωνίας ιδεών και της ανάληψης δράσεων) με στόχο την κοινωνική και εργασιακή ένταξή τους.
Οι εταίροι θα δημιουργήσουν ένα πλαίσιο ικανοτήτων, μια εργαλειοθήκη και εργαλεία για να βοηθήσουν τους μαθητές στη διαδικασία ενίσχυσης των διαπολιτισμικών ικανοτήτων, του κοινωνικού κεφαλαίου και της ένταξής τους.

Το εκπαιδευτικό πακέτο θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς / εκπαιδευτές ενηλίκων κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, στα μαθησιακά πλαίσια, στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης για εφαρμογή. Αυτές περιλαμβάνουν παιδαγωγικές μεθόδους, προσεγγίσεις και άλλα υλικά με εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

IO3: παραστάσεις CULTUR'ACT, μία παράσταση σε κάθε χώρα

Σετ “παραστάσεων / θεαμάτων” θα δημιουργηθούν από τους συμμετέχοντες (δηλ. τους εκπαιδευόμενους). Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι θα διερευνήσουν τον κόσμο, θα αναγνωρίσουν τις προοπτικές, θα επικοινωνήσουν στον κόσμο, σε μια παγκόσμια γλώσσα, τις επιθυμίες τους, τα όνειρά τους, τη ζωή τους και θα αναλάβουν δράσεις προκειμένου να βελτιώσουν την κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη.
Κάθε εταίρος θα αποφασίσει, σε συνεργασία με τους μαθητές και με βάση τις ανάγκες του τελευταίου, ποιο είδος παράστασης θα αναπτύξει, δηλαδή θεατρική παράσταση, έκθεση φωτογραφίας, ψηφιακές αφηγήσεις, βίντεο ντοκιμαντέρ, ραδιοφωνικά podcast, έργα τέχνης από χαρτί και πηλό …

IO4: ψηφιακός κόμβος (digital hub) CULTUR'ACT, σε 5 γλώσσες

Μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για ανοιχτή πρόσβαση που θα χρησιμοποιείται από καθηγητές / εκπαιδευτές καθώς και από τους εκπαιδευόμενους, η οποία θα έχει 2 θεματικούς στόχους:
1) κατανόηση της δυναμικής της χρήσης της τέχνης και του πολιτισμού σε διαδικασίες εκπαίδευσης και ένταξης
2) δράση για την υλοποίηση εκπαιδευτικής συνεδρίας που συνδυάζει την παγκόσμια ικανότητα, το κοινωνικό κεφάλαιο και δημιουργικές τεχνικές και πολιτισμού για την ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με διάφορα στοιχεία που σχετίζονται με την ένταξη μέσω της τέχνης και του πολιτισμού γενικά.

Η πλατφόρμα θα βοηθήσει στην ολοκλήρωση του έργου ακολουθώντας τους κύριους στόχους:
– Μέσω του αποθετηρίου Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων, προσφέροντας έναν εύκολα προσβάσιμο διαδικτυακό χώρο για με εκπαιδευτικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν εντός του έργου.
– Μέσω διαφημιστικών μέσων, για τη διάδοση του έργου, των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προσέγγιση, ο μέγιστος αντίκτυπος και βιωσιμότητα
– Μέσω εργαλείων δικτύωσης, κοινόχρηστο από συμμετέχοντες, ενδιαφερόμενους φορείς και άλλους σχετικούς ή / και ενδιαφερόμενους οργανισμούς, με στόχο τον πολλαπλασιασμό τoυ αντίκτυπου
– Mέσω του κόμβου διάδοσης, ιδίως με πηγές σχετικών πληροφοριών, περιεχομένων, πόρων, μεθοδολογιών …