Aktiviteti 2 Respektimi i Origjinës Sonë

 • Mjetet/Burimet Edukative: “Prapavija Jonë”
 • Përshkrim: Nëpërmjet këtij aktiviteti pjesëmarrësit do të inkurajohen të ndajnë origjinën e tyre, por gjithashtu do të projektojnë planet e tyre për të ardhmen. Për më tepër, qëllimi i këtij aktiviteti është të ndajmë më shumë se nga vijnë ata.

Harta ime e Jetës

 • Qëllimi i Këtij Aktiviteti

Ky aktivitet do t’i lejojë pjesëmarrësit të vlerësojnë origjinën, rritjen dhe të ardhmen e tyre. Ky është një aktivitet vetëvlerësues, por do të ndahet me grupin për të lehtësuar të kuptuarit se nga vijnë njerëzit.

 • Kohëzgjatja e Vlerësuar

45-60 minuta

 • Materialet
 •  Fleta e punës së Hartës së Jetës
 • Mjetet e Shkrimit
 • Hyrje

Ne të gjithë kemi origjinë dhe fillime të ndryshme. Në këtë aktivitet do të vlerësojmë se nga kemi ardhur, çfarë na ka ndihmuar të rritemi dhe ku do të donim të ishim një ditë. Përdoreni këtë si një shans për të njohur se kush është në grup dhe çfarë kontribuon për një person të plotë. Ndani sa më shumë që ju pëlqen dhe respektoni bashkëmoshatarët tuaj.

 • Si Luajmë?
 1. Në përgatitje për aktivitetin, printoni kopje të fletëve të hartës së jetës.
 2. Udhëzoni pjesëmarrësit të plotësojnë hartat e tyre të jetës me sa më shumë ose aq pak informacion sa ata mendojnë se i përshtatet.
 3. Pasi secili person të ketë plotësuar fletën e tij, ftojini të ndajnë atë që kanë plotësuar. Ata mendojnë se i përshtatet.

Çdo pjesëmarrës duhet të ndajë përvojën e tij.

 • Pyetje sugjeruara për diskutim
 1. Pse e bëmë këtë aktivitet?
 2. Çfarë ju tha ky aktivitet për bashkëmoshatarët tuaj?
 3. A ka pasur raste që jeni ndjerë në konflikt?
 4. A ju befasoi në ndonjë moment përzgjedhja e dikujt?
 5. Cilat pyetje ishin më të vështirat për t’u përgjigjur? Pse?
 6. Pse duhet të bëni shpesh ushtrime të tilla?

Gjëra për t’u konsideruar

Harta e Jetës duhet të ketë një dizajn grupi ku fjalët “Harta e Jetës” duhet të vendosen në qendër dhe duhet të përbëhet nga çështjet e mëposhtme: Lindja juaj: Familja juaj: Shkolla/arsimimi juaj:

Një mundësi për rritje:

Një mundësi për t’u ndalur dhe menduar

Ku ju çon rruga juaj?