Për projektin

LIDHUR ME PROJEKTIN

Projekti CULTUR’ACT – Integrimi dhe fuqizimi përmes Artit dhe Kulturës – regjistrohet në kornizën evropiane të programit Erasmus + (2020-2022) për arsimimin / partneritetin e të rriturve për Kreativitetin. Ndërtimi i besimit, përfshirë njerëzit dhe eksplorimi i sfidave brenda shoqërive nga dhe përmes Artit dhe Kulturës. Ndonjëherë, njerëzit nënvlerësojnë fuqinë e Artit dhe Kulturës në jetën e përditshme dhe si ato mund të përdoren për të lehtësuar integrimin social dhe të punës të njerëzve të përjashtuar.
Arti dhe Kultura mund të transformojnë jetën e njerëzve, ato ofrojnë mundësi në ndërtimin e lidhjeve më të forta midis grupeve dhe individëve. Përdorimi i proceseve krijuese kulturore dhe artistike si një mjet për përfshirjen sociale dhe të punës është më se i rëndësishëm posaçërisht në ato ditë të shënuara nga COVID-19 dhe pasojat e tij në shëndetin, jetën shoqërore dhe ekonomike.


Arti dhe Kultura për shumë vite ka qenë një lidhje e fortë për një demokraci që funksionon mirë. Nga vlerat e ushqyera nga Arti dhe Kultura gjatë shekujve, disa nga më të rëndësishmet për t’u shënuar janë se shoqëritë priren të jenë më tolerante, me funksionim të mirë, me mendje të hapur dhe të suksesshme, ku individët kanë mundësinë të angazhohen dhe të marrin pjesë në një varg të veprimtarive kulturore. Projekti CULTUR’ACT synon të fuqizojë të rritur dhe të rinj të prekshëm (kursantë në mjedise zyrtare, joformale dhe joformale, përfshirë gratë dhe migrantët) duke përdorur aktivitetet / proceset e Artit dhe Kulturës. Projekti do të kombinojë tre fusha kryesore, përkatësisht:


Teoria shoqërore lidhet me besimin, lidhjet shoqërore, normat e përbashkëta dhe marrëdhëniet midis njerëzve dhe komuniteteve.
Kompetenca globale e lidhur me aftësitë, vlerat dhe sjelljet që i përgatisin njerëzit të lulëzojnë në një botë më të larmishme, të ndërlidhur, bazuar në 4 fusha kryesore: Hetoni botën, Njohni perspektiva, Komunikoni ide dhe Merrni veprime.
Arti dhe Kultura do të jenë mesatare për tu përdorur. Prandaj, projekti synon të krijojë kufij midis kapitalit shoqëror dhe kompetencës globale të kursantëve ndërsa pajis trajnuesit / lehtësuesit me material për të punuar me kursantët në mjediset e trajnimit zyrtar, joformal dhe joformal, duke përdorur teknikat dhe proceset e Artit dhe Kulturës. Për ta bërë këtë, nga prilli 2021 deri në mars 2023, 7 partnerë nga 6 vende evropiane (BE, CY, EL, FR, IT, XK) do të:


– SHKEMBIMI dhe TRANSFERIMI i përvojave dhe praktikave të mira midis trajnerëve, të rriturve dhe komuniteteve të tyre;
– ZHVILLONI një udhëzues metodologjie dhe burime për trajnerët për të fuqizuar të rriturit dhe të rinjtë në nevojë duke përdorur proceset e Artit dhe Kulturës;
– FUQIZON të rriturit dhe të rinjtë e prekshëm;
– ZBATONI projekte pilot lokale me pjesëmarrës (si përdorues ashtu edhe përfitues);
– Partnerët e lidhur me ENGAGE, palët kryesore të interesit në sektorët e trajnimit dhe kulturës dhe të kryejnë veprime të shpërndarjes dhe shfrytëzimit.


Projekti do të përfundojë me 6 shfaqje të organizuara në nivel kombëtar / Evropian duke demonstruar të mësuarit e kryer nga grupi i synuar i projektit.

Objektivat

Projekti CULTUR’ACT është formësuar me qëllimin për të nxitur kompetencën globale për avancimin e përfshirjes sociale dhe rrugën e karrierës së njerëzve në nevojë duke përdorur Artin dhe Kulturën. Përmes një programi trainimi dhe trajnimi të porositur, CULTUR’ACT gjithashtu do të pajisë profesionistët (Trajnerë & Lehtësues) me një paketë mjetesh në mënyrë që ata të mbështesin më mirë këto grupe të synuara për të përdorur aftësitë globale për të përballuar sfidat me të cilat përballen çdo ditë.

CULTUR’ACT do të miratojë një qasje nga poshtë-lart dhe do të përfshijë të dy grupet e synuara (d.m.th. përdoruesit dhe përfituesit përfundimtarë) në të gjitha fazat kryesore të projektit, duke përfshirë zhvillimin, modelimin, testimin, vlerësimin, rrjedhën e përgjithshme dhe shpërndarjen.

AGJENDA EVROPIANE

Projekti ynë do të kontribuojë në fushat e mëposhtme:

A) Agjenda e Re Evropiane për Kulturë – COM (2018) 267 – e cila pranon sfidat shoqërore dhe politike me të cilat përballet Evropa sot dhe synon të kontribuojë drejt kohezionit dhe integrimit Evropian përmes kulturës. Objektivi i parë i Agjendës është shfrytëzimi i fuqisë së kulturës për kohezionin dhe mirëqenien sociale.

B)Agjenda e rinovuar Evropiane për Mësimin e të Rriturve nën katër objektivat strategjikë të identifikuar nga Këshilli në ET2020:
– të rrisin mundësitë për të rriturit, pa marrë parasysh gjininë, për të patur mundësi për të mësuar me cilësi të lartë në çdo kohë të jetës së tyre, në mënyrë që të promovojnë zhvillimin personal dhe profesional, fuqizimin, përshtatshmërinë, punësimin dhe pjesëmarrjen aktive në shoqëri;
– të zhvillojë një qasje të re për arsimimin dhe trajnimin e të rriturve që përqendrohet në rezultatet e të nxënit dhe përgjegjësinë dhe autonominë e nxënësit;
– nxisin ndërgjegjësimin më të madh tek të rriturit se të mësuarit është një përpjekje gjatë gjithë jetës që ata duhet të ndjekin në intervale të rregullta gjatë jetës së tyre, dhe veçanërisht gjatë periudhave të papunësisë ose tranzicionit në karrierë;
– të inkurajojë zhvillimin e sistemeve efektive të udhëzimit gjatë gjithë jetës.

C) rekomandimet e Rrjetit të Integrimit Evropian nga takimi i fundit i mbajtur në Vjenë në nëntor 2018:
– është e rëndësishme të përfshihen njerëz të pambrojtur me një sfond migrantësh në hartimin e strategjive dhe programeve për integrimin dhe t’i bazojnë këto instrumente në nevojat e tyre;
– është thelbësore që aktivisht të kontaktoni gratë. Angazhimi në një fazë të hershme paguan;
– nevojiten masa pozitive për të promovuar barazinë gjinore.

 AGJENDA GLOBALE

Ne gjithashtu besojmë se projekti ynë do të shkojë disi për të kontribuar në Axhendën 2030 për Qëllimin 4 të Zhvillimit të Qëndrueshëm 4 “arsim cilësor” dhe Qëllimin 5 “barazi gjinore dhe fuqizimin e të gjitha grave”, përfshirë:
– 4.4 Shkathtësitë përkatëse për punë të denjë;
– 4.5 Barazia gjinore dhe qasja e barabartë në të gjitha nivelet e arsimit;
– 5.1 Fundi i të gjitha formave të diskriminimit ndaj të gjitha grave;
– 5.5 Siguroni pjesëmarrjen e plotë dhe efektive të grave dhe mundësi të barabarta për udhëheqje në të gjitha nivelet.

PRIORITETET ERASMUS +

a) Mbështetja e ngritjes dhe aksesit në rrugët e kualifikimit duke bërë të disponueshme identifikimin dhe shqyrtimin e aftësive, ofertat e të mësuarit të përshtatura për nevojat individuale të të mësuarit, njohjen e mënyrave fleksibël të të mësuarit.
CULTUR’ACT do të zhvillojë një platformë të mësuar me e-porosi mbi kompetencat globale duke përdorur Artin dhe Kulturën për grupet e synuara të prekshme që i mbështesin ato për sa i përket përfshirjes së tyre sociale dhe rrugës së karrierës, një rrugë fleksibël për të mësuar mikro në kompetencën globale për të dy grupet e synuara, përfituesit dhe përdoruesit.

b) KULTURA ‘AKT do të përpunojë një trainim / trajnim të porositur për të pajisur profesionistë në sigurimin e mbështetjes për stërvitje për njerëzit e prekshëm në avancimin e përfshirjes së tyre sociale dhe rrugën e karrierës, duke rritur kompetencën globale duke përdorur Artin dhe Kulturën për të përballuar sfidat me të cilat përballen çdo ditë. Programi do të përfshijë një skemë trainimi, një udhëzim dhe rekomandime hap pas hapi, dhe një paketë mjetesh për të mbështetur ciklet e trainimit / trajnimit. Ky program trainimi mund të përdoret në të gjithë vendet, pavarësisht nga mosha, prejardhja, përkatësia etnike.

c) KULTURA do të adresojë kompetencat globale, duke përfshirë diversitetin, multikulturalizmin, migracionin, pjesëmarrjen dhe edukimin në botë dhe do të promovojë përmes qasjeve inovative dhe të integruara të barazisë, duke përfshirë barazinë gjinore, dhe mosdiskriminimin dhe përfshirjen sociale, përmes arsimit.

CULTUR’ACT gjithashtu do të mbështesë edh

Daljet

Teoria shoqërore lidhet me besimin, lidhjet shoqërore, normat e përbashkëta dhe marrëdhëniet midis njerëzve dhe komuniteteve.

IO1: CULTUR’ACT Methodology Handbook


A pedagogical resources framework including handbook guide, training methods, basic concepts, tips and exploitation guidelines about “training and inclusion through art & culture processes” addressed to trainers and educators. It will be a step-by-step handbook guide to promote inclusion, using Art & Culture, and to improve awareness about their usefulness: trainers will start from the personal life of trainees and going to their social and professional life. The main objective is to provide practical tools to design and implement efficient training sessions.

IO2: CULTUR’ACT Training Kit

Composed by a learning outcomes matrix, a set of practical activities based on the common training methods with innovative practical tools to support learners in their artistic & cultural activities (video, photography, theatre, broadcasting…). It will be designed for learners to express themselves (digital storytelling, video documentary, Photo exhibition…) and to develop their global competence (Investigate the world, Recognise opportunities, Communicate ideas, Take action) aiming their social and labour inclusion.
Partners will produce a competences framework, a toolkit and resources to assist learners in the process of reinforcement of their global competence, social capital and inclusion.

The training kit could be used also by teachers/trainers in their practice, learning environments, teaching and learning process to implement. These will include pedagogical methods, approaches and materials.

IO3: CULTUR’ACT Shows

A pedagogical resources framework including handbook guide, training methods, basic concepts, tips and exploitation guidelines about “training and inclusion through art & culture processes” addressed to trainers and educators. It will be a step-by-step handbook guide to promote inclusion, using Art & Culture, and to improve awareness about their usefulness: trainers will start from the personal life of trainees and going to their social and professional life. The main objective is to provide practical tools to design and implement efficient training sessions.

IO4: CULTUR’ACT Educational Digital Hub

An e-learning platform for open access to be used by teachers/trainers as well as learners, which will have 2 thematic objectives:
1) understanding dynamic of using Art & Culture in training and inclusion processes;
2) acting to implement training session combining global competence, social capital and art & culture techniques to raise awareness and develop knowledge on different elements related with integration through art and culture general.

The platform will help to accomplish the project following main objectives:

-Open Education Resources repository, offering an online space to launch the OER outputs developed within the project, in an easily and free-access way;

-promotional media, to disseminate the project, its activities and outputs, in order to ensure maximum outreach, longer impact and sustainability;

-networking tool, shared by participants, stakeholders and other relevant and/or interested organizations, aimed at multiplying the effect of dissemination and exploitation;

-dissemination hub notably source of relevant information, contents, resources, methodologies…