Tema 2 Aftësitë e Integrimit në Punësim

Gjatë gjithë këtij udhëtimi kreativ, pjesëmarrësit do të:

  • Zhvillimi i aftësive sociale: aftësitë ndërpersonale, respekti/empatia, dëgjimi, gjetja e vendit në grup, pohimi i vetvetes, krijimi i lidhjeve, zhvillimi i vetëvlerësimit dhe vetëbesimit, përfshirja në një projekt.
  • kapërcejn përfaqësimet e tyre për veten dhe “të tjerët”
  • forcojnë mjetet e tyre shprehurit si gjuha, shkrimi dhe teatri në mënyrë që ata të mund të zhvillojnë pikëpamjet e tyre për botën, ndjenjat dhe idetë
  • zbulojnë dhe zhvillojnë potencialin e tyre krijues
  • argumentojnë dhe zhvillojnë idetë e tyre dhe aftësitë e menduarit kritik
  • përjetoni dhe emërtoni emocionet e tyre (për të çliruar veten nga frika dhe besimet për veten dhe të tjerët,të ekspozosh veten dhe të pranosh të të shikojnë, të kënaqesh)