Σύμπραξη

Το CIEP είναι η εκπαιδευτική υπηρεσία του Christian Worker Movement (MOC) και άλλων οργανισμών όπως το ANMC (+4 εκατομμύρια μέλη) και το CSC (+1 εκατομμύρια συνεργάτες). Το CIEP παρέχει εργαλεία και δραστηριότητες ΕΕΚ κυρίως σε επαγγελματίες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το CIEP διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε δραστηριότητες ΕΕΚ, καθώς και εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα, συνοδευόμενο από πολλά κέντρα κατάρτισης ΕΕΚ. Το CIEP θα παρέχει στο έργο την τεχνογνωσία του σε σχέση με τις δράσεις ΕΕΚ που εφαρμόζονται σε ευάλωτες ομάδες, καθώς και τις γνώσεις και την ικανότητά τους να προσεγγίζουν πολλούς πολίτες μέσω της πλατφόρμας MOC, κατά τη φάση διάδοσης και διάχυσης του έργου .

Η πλατφόρμα διαχείρισης και συντονισμού για τις δράσεις των τοπικών συστημάτων ενδιαφερομένων, ονόματι AGFE - Association de Gestion des Fonds Européens (European Fund Management Association) - στοχεύει να ενισχύσει τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα των διαφόρων δημόσιων παρεμβάσεων στον τομέα της κατάρτισης, της απασχόλησης και της ένταξης, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης οικονομικής βοήθειας από τοπικές κρατικές αρχές, οργανισμός ο οποίος υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Erasmus

Ο οργανισμός «People Help the People» επιδιώκει την κοινωνική αλληλεγγύη παντρεύοντας πλήρως ολόκληρη την έννοια της «ανθρώπινης ολοκλήρωσης» στον κόσμο, με ιδιαίτερη αναφορά στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο, μέσω της προώθησης του ανθρώπου και της ανάκαμψης, της διατήρησης και της ενίσχυσης της ιστορικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς, ενσωματωμένη σε μια συνολική αειφόρο ανάπτυξη. Ο στόχος του People Help the People είναι να δημιουργήσει ευκαιρίες συνεργασίας και εταιρικής σχέσης μεταξύ των χωρών της ΕΕ και της Μεσογείου, δημιουργώντας ένα πυκνό δίκτυο διαπολιτισμικών ανταλλαγών που επιτρέπει την εξαγωγή βέλτιστων πρακτικών από τη μια χώρα στην άλλη, επιδιώκοντας μεγαλύτερη ενοποίηση μεταξύ των λαών. Η ένταξη που αντιπροσωπεύει όχι μόνο μια απλή αύξηση ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και έναν μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη. Όλες οι δραστηριότητες του Συλλόγου κατευθύνονται στην επίτευξη των στόχων της κοινωνικής αλληλεγγύης και της πολιτιστικής προώθησης, των δράσεων και δραστηριοτήτων που στοχεύουν κυρίως σε μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες, στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, των κοινωνικών υπηρεσιών, της προστασίας του περιβάλλοντος, με τη συμμετοχή των δημόσιων αρχών (Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρες της λεκάνης της Μεσογείου, του ιταλικού κράτους, των περιφερειών και των δήμων) και ιδιωτικών φορέων.

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) είναι ένας οργανισμός Έρευνας και Ανάπτυξης, ο οποίος επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει μια θετική αλλαγή σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες οντότητες. Αυτές οι οντότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κυβερνήσεις, τοπικές διοικητικές υπηρεσίες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εμπορικές οντότητες και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η ομάδα CSI αποτελείται από ανοιχτόμυαλους, πλήρως εξοπλισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, διαχειριστές έργων, εκπαιδευτές και ειδικούς στην Πληροφορική. Το CSI περιλαμβάνει την ικανότητα να εντοπίζει κοινωνικές ανάγκες, να σχεδιάζει και να εφαρμόζει προσαρμοσμένες πρωτοβουλίες και να παρέχει βιώσιμη ανάπτυξη. Οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης της ομάδας CSI είναι στους τομείς της παραδοσιακής εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, επιχειρηματικότητα, νεοσύστατες επιχειρήσεις, καινοτομία, δημιουργικότητα, διαπραγματεύσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες IP, κοινωνική ευθύνη, επιχειρηματικές συμβουλευτικές λύσεις, ανάλυση δεδομένων, τεχνολογίες πληροφοριών, διαχείριση έργων, υπηρεσίες αξιολόγησης έργων, επικύρωση προϊόντων, εκπαίδευση και ηλεκτρονικά παιχνίδια. Το CSI αντλεί τεχνογνωσία και δεξιότητες από το ευρύ παγκόσμιο δίκτυό του, το οποίο περιλαμβάνει ακαδημαϊκά ιδρύματα, εταιρείες πληροφορικής, δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, νεοσύστατες επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες.

Το ΙΑΣΙΣ ΑΜΚΕ είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, της ψυχικής υγείας και της αποϊδρυματοποίησης, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το IASIS έχει επίσημη εγγραφή ως Ιδιωτικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός και Ειδική Εγγραφή σε Εθελοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Λίστες που διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας. Ο οργανισμός διαθέτει επίσης Σύστημα Διαχείρισης Ικανοτήτων πιστοποιημένο από την Ειδική Υπηρεσία / Τμήμα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο κύριος στόχος του οργανισμού είναι να παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εκπαίδευση σε άτομα που είτε ανήκουν στο φάσμα είτε διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού, και σε ενήλικες μαθητές στον ανθρωπιστικό τομέα.

Το Universum College ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2005, στην Πρίστινα, την πρωτεύουσα και Φεριζάι, η δεύτερη μεγαλύτερη και μία από τις πιο οικονομικά αναπτυγμένες πόλεις στο Κόσοβο. Το Universum College ευδοκιμεί στην παροχή υψηλής ποιότητας και προσιτής εκπαίδευσης αλλά και εκπαιδευτικών ευκαιριών μέσω ενός διεθνή φοιτητικού φορέα δια βίου μάθηση, εφαρμοσμένης έρευνας και οικοδόμησης εταιρικών σχέσεων, προετοιμάζοντας έτσι τους μαθητές να είναι στοχαστικοί, υπεύθυνοι και επιτυχημένοι πολίτες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη του Κοσόβου και την περιοχή. Επί του παρόντος, το Universum College προσφέρει τέσσερα επίπεδα Bachelor και δύο Master προγράμματα: Πτυχίο Επιχειρήσεων και Διοίκησης, Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης, Bsc. Πληροφορικής, BA στα Αγγλικά και MA στη Διοίκηση και MA στη Διπλωματία. Επιπρόσθετα με τα προαναφερθέντα προγράμματα, το Universum College προσφέρει επίσης δύο επαγγελματικά προγράμματα διαπιστευμένα από την Peasrson Plc. - Επίπεδο 5 στη Νοσηλευτική και Επίπεδο 5 στην Ολοκληρωμένη Σχεδίαση. Με την συνεχώς αυξανόμενη έμφαση στην παγκοσμιοποίηση, το Universum College έχει κατοχυρώσει διεθνοποίηση και περιφερειοποίηση στις αναπτυξιακές προοπτικές της. Σήμερα, το Universum College αναγνωρίζεται ως το πιο διεθνοποιημένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Κόσοβου, δημιουργώντας περήφανες συνεργασίες με μερικά από τα πιο σεβαστά εκπαιδευτικά ιδρύματα στον κόσμο. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο έχει εκσυγχρονίσει το πρόγραμμα σπουδών του ψηφιοποιώντας τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που προσφέρει προκειμένου να θέσει τους μαθητές στο κέντρο και να βελτιώσει τη δική τους διαδικασία εκμάθησης. Πρόσφατα, το Eduniveral κατέταξε το Universum College στο Top 1000 από τα καλύτερα Business Schools στον κόσμο, ένα βραβείο που σπάνια δίνεται σε ιδρύματα που δεν ξεπερνούν τα δέκα χρόνια λειτουργίας. Επιπλέον, η Eduniversal κατέταξε το MA στο πρόγραμμα Management στα 17 κορυφαία προγράμματα διαχείρισης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η αποστολή του Universum College είναι να υποστηρίξει τους μαθητές του να γίνουν καλοί πολίτες, επιτυχημένοι και ηγέτες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, της ψηφιακής και παγκοσμιοποιημένης εποχής. Το κάνουμε αυτό παρέχοντας εξατομικευμένες υπηρεσίες, καθοδήγηση ζωής, βάζοντας τους μαθητές του και τη μάθηση γενικότερα στο κέντρο σε ένα καινοτόμο, ψηφιακά βελτιωμένο περιβάλλον που καλλιεργεί τη δημιουργικότητα, την έρευνα, την ομαδική εργασία και τις ικανοποιητικές γνώσεις. Η αποστολή του Universum College βασίζεται στους ακόλουθους στρατηγικούς πυλώνες:
● Μαθητής και μάθηση στο Κέντρο
● Βελτίωση ποιότητας
● Καινοτομία και επιχειρηματικότητα
● Ψηφιακός Μετασχηματισμός
● Διεθνοποίηση

Η Μονάδα Διαφορετικότητας του CSC εκπληρώνει αρκετές αποστολές που σχετίζονται με τις διακρίσεις: - Εκπαίδευση απευθυνόμενη στους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων, στους ακτιβιστές και σε ένα ευρύτερο κοινό. - Ευαισθητοποίηση μέσω εκστρατειών (ιδιαίτερα κατά του ρατσισμού ή υπενθύμιση στους ανθρώπους της ύπαρξης του νόμου κατά των διακρίσεων). - Συνοδεία και ενδυνάμωση των αντιπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων στις εταιρείες, έτσι ώστε να καταπολεμούν τις διακρίσεις στην εργασία ή τις πράξεις που εισάγουν διακρίσεις (ισλαμοφοβία, ομοφοβία, γκροσοφοβία, σεξισμός, κ.λπ.) - Αντιμετώπιση ζητημάτων διακρίσεων των συνεργατών μας - Δημιουργία εργαλείων κατάρτισης, ενημέρωσης ή ευαισθητοποίησης που απευθύνονται σε μεγάλο κοινό (βίντεο, φυλλάδια, καινοτόμα εργαλεία).