Εκπαιδευτική Συνεδρία #1: Εξερευνήστε τον κόσμο χρησιμοποιώντας το Θέατρο.

Last updated: 25 Σεπτεμβρίου, 2023

Ειδικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

  • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές του Κώδικα Επικοινωνίας
  • Να έχει γνώση των βασικών αρχών της λεκτικής και της μη λεκτικής επικοινωνίας
  • Να αναγνωρίζουν την επίδραση της Γλώσσας του Σώματος στις καθημερινές συνομιλίες με άλλους
  • Να αναγνωρίσει την επίδραση της μη λεκτικής επικοινωνίας στη λεκτική
  • Να διερευνήσει τις διαπολιτισμικές διαφορές και να χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες μη λεκτικές επικοινωνιακές απαντήσεις σε διαφορετικό πλαίσιο
  • Να αξιοποιήσει τις ομαδικές δραστηριότητες με φίλους και οικογένειες προκειμένου να διερευνήσει περισσότερο τις απαντήσεις και τις απόψεις των άλλων όσον αφορά τη λεκτική και τη μη λεκτική επικοινωνία
  • Να ερμηνεύει τα συναισθήματα κάποιου μέσω λεκτικών και μη λεκτικών χαρακτηριστικών
  • Να βαθμολογήσω τις δικές μου δεξιότητες λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας

Απαιτήσεις:

  • Ο απαραίτητος εξοπλισμός που αναφέρεται στις οδηγίες εφαρμογής της συνεδρίας
  • Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει σχετική βασική πρακτική γνώση του θέματος
  • Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργεί ουσιαστικές σχέσεις με τους εκπαιδευόμενους