Sesioni i Trajnimit #6 – Njohja e pikëpamjeve të veta dhe të të tjerëve përmes lojërave në sallon

Last updated: 8 Dhjetor, 2022

Objektivat e mësimit

Nëpërmjet këtij moduli ne planifikojmë t’u mundësojmë lehtësuesve/mentoreve ose trajnerëve të ndihmojnë grupet e njerëzve të pambrojtur për të zhvilluar aftësitë e tyre sociale, relacionale dhe profesionale.

Pjesëmarrësi do të jetë në gjendje të:

  • Ushtroni kuriozitetin dhe kreativitetin e tij/saj
  • Vendoseni veten në një situatë komunikimi individual dhe kolektiv, verbal dhe joverbal
  • Zhvilloni vetëbesimin
  • Gjeni vendin e tij/saj, veproni në bashkëpunim dhe punoni në grup
  • Zhvilloni aftësi sociale
  • Deklaroni veten si një ofrues i ideve dhe kontributeve në zgjidhjen e problemeve.
  • Do të jetë gjithashtu një çështje që të argëtoheni duke lënë të lirë dhe duke praktikuar shprehjen e lirë.