Sesioni i Trajnimit #7 – Njohja e këndvështrimit të vet dhe të të tjerëve nga punëtoritë e të shkruarit dhe të leximit të dramës

Last updated: 8 Dhjetor, 2022

Objektivat e mësimit

Ky modul 2 vijon nga moduli i titulluar “Njohja e pikëpamjeve të veta dhe të të tjerëve përmes lojërave në salon (Parlour Games)”. Këto 2 seminare mund të zhvillohen paralelisht ose në mënyrë të pavarur.

Qëllimi i këtij moduli të dytë është t’u mundësojë trajnerëve të ndihmojnë grupet e njerëzve të cenueshëm që të zhvillojnë aftësi të sjelljes dhe tërthore që mund të përdoren në rrugën e tyre për punësim.

Njerëzit do të jenë në gjendje të:

    • Të zhvillojnë aftësitë e tyre sociale
    • Të përdorin të gjitha format e komunikimit
    • Të punojnë për veten dhe vendin e tyre në grup
    • Të nxjerrin fjalët e tyre “emancipuese”.
    • Të krijojnë së bashku një prodhim artistik