Aktiviteti 1 Hyrje

 • Mjetet/Burimet edukative: “Të lë të tjerët të më njohin më mirë
 • Përshkrim: Këtu trajneri mirëpret pjesëmarrësit dhe prezantohet. Trajneri shpjegon qëllimet e aktivitetit të trajnimit (rezultatet e të nxënit) dhe jep një përshkrim të shkurtër se si është strukturuar sesioni i trajnimit, çfarë aktivitetesh do të pasojnë dhe sa kohë do të zgjasë sesioni i trajnimit (trajneri gjithashtu do të informojë pjesëmarrësit se do të ketë pushime të shkurtra zhvillohen). Pas kësaj, edhe pjesëmarrësit prezantohen.

Aktiviteti 1 Burimet e Trajnimit (Ushtrimet & Mjetet) Çfarë Dua të Dish?

Qëllimi i Këtij Aktiviteti

This activity will allow participants to introduce themselves by giving them the opportunity to declare who they are and what they need from the group.

Kohëzgjatja e Vlerësuar

45-60 minuta

Materialet

 • Kasetë
 • Fletë letre për secilin pjesëmarrës; mjet shkrimi

Hyrje

Ky aktivitet do t’ju japë mundësinë t’i prezantoni grupit me fjalët tuaja dhe do t’ju ndihmojë të lidheni më lehtë me njëri-tjetrin ndërsa fillojmë kohën tonë së bashku.

Si Luajmë?

 1. Varni një fletë letre me pyetjet e mëposhtme:

 • Çfarë mendoj për veten time?
 • Çfarë mendojnë të tjerët për mua…
 • Çfarë mund të keqkuptohet për mua…
 • Ajo që kam nevojë nga ju…
 1. Shpjegoni se pjesëmarrësit do t’i plotësojnë katër kërkesat në çfarëdo shkalle që janë të rehatshme. Ky është një aktivitet me shkrim.
 2. Prezantoni katër udhëzimet që duhen thënë për secilin pjesëmarrës duke i modeluar ato vetë.
 3. Lejoni kohë secilit person të deklarojë emrat e tij dhe të plotësojë të katër kërkesat.
 4. Kaloni te pyetjet përmbledhëse për të filluar bisedat për secilin person.

Pyetje sugjeruara për diskutim

 1. Cilat janë 1-2 fjalë që përshkruajnë se si ishte ky aktivitet për ju?
 2. Si ishte të prezantoheshe në këtë mënyrë?
 3. U ndjeve i afirmuar në grup? Pse ose pse jo?
 4. Cilat janë disa gjëra që mund të bëni në këtë trajnim/punëtori/sesion aktiviteti të diversitetit
 • Gjëra për t’u konsideruar
 • Nëse grupi është i madh, mund të mendoni të ndaheni në grupe dhe më pas të postoni secilin përgjigje që të tjerët ta lexojnë.