Aktiviteti 3 Besimet Tona për Botën

 • Mjetet/Burimet Edukative: “Besimet e Mia”
 • Përshkrim: Ky aktivitet do të përdorë fuqinë e grupeve dhe prejardhjeve të ndryshme. Më konkretisht, aktiviteti do t’i lejojë pjesëmarrësit të vlerësojnë bindjet e tyre për rrethinën e tyre dhe të mendojnë për përvojat e tyre me diversitetin.

Këtë Besoj

 • Qëllimi i Këtij Aktiviteti

  • Ky aktivitet do t’i lejojë pjesëmarrësit të vlerësojnë bindjet e tyre për rrethinën e tyre dhe të mendojnë për përvojat e tyre me diversitetin.
  • Kohëzgjatja e Vlerësuar
  • 45-60 minuta
  • Materialet
 • Letra e Pyetjeve
 • Kaseta
 • Letër ose stilograf ose letër me zgjedhje të bëra
  • Hyrje
 •  

Ky aktivitet do të na lejojë të eksplorojmë se si ne e shohim botën dhe mjedisin tonë në mënyrë specifike. Do të keni mundësinë të përballeni me disa nga idetë në komunitetin tuaj dhe t’i mendoni ato për veten tuaj.

 • Si Luajmë?
 1. Në përgatitje për aktivitetin, varni fletët e zgjedhjes rreth dhomës me hapësirë përnxënësit të qëndrojnë në grup pranë secilit. Secila duhet të jetë një copë letre me një ngapërgjigjet e mëposhtme: Gjithmonë e vërtetë, ndonjëherë e vërtetë, rrallë e vërtetë.
 2. Udhëzoni studentët të dëgjojnë thëniet në fletën e pyetjeve dhe më pas të ecin drejt dhe qëndrojnë pranë përgjigjes që tregon mendimin e tyre. Nëse studentët nuk janë të gjithë në gjendje, ftojini ata të ngrisin një gisht për “gjithmonë e vërtetë”, dy gishta për “ndonjëherë e vërtetë” ose tre gishta për”Rrallë e vërtetë.“
 3. Pas çdo deklarate individuale, u jepni pjesëmarrësve nga secili “grup përgjigjesh” mundësinë për të ndarë ose shpjeguar se çfarë i bëri ata të qëndrojnë pranë mendimit të tyre.
 • Pyetjet e Sugjeruara për Diskutim

 1. Cilat janë 1-2 fjalë që përshkruajnë se si ishte ky aktivitet për ju?
 2. Pse e bëmë këtë aktivitet?
 3. Çfarë ju tha ky aktivitet për bashkëmoshatarët tuaj?
 4. A ka pasur raste që jeni ndjerë në konflikt?
 5. A ju befasoi në ndonjë moment përzgjedhja e dikujt?
 6. Cilat pyetje ishin më të vështirat për t’u përgjigjur? Pse?

Fleta e Punës për Aktivitetin 3

Gjëra për t’i Konsideruar

Fleta e Punës për Aktivitetin KËTË BESOJ

 1. Njerëzit në thelb janë të mirë.
 2. Ai/ajo …………… është një vend mikpritës për diversitetin fetar.
 3. Ai/ajo………….. është një vend mikpritës për njerëzit nga të gjitha racat.
 4. Çdokush trajtojhet njësoj në …………….
 5. Që studentët në klasën time kanë të njejtën ngjyrë lëkure si unë.
 6. Që profesorët në klasën time kanë të njejtën ngjyrë lëkure si unë.
 7. Njerëzit supozojnë se jam student bursist.
 8. Që çdokush në …………. Është këtu sepse është i mençur.
 9. Që studentët me ngjyrë janë studentë bursistë.
 10. Që ………. ishte zgjedhja e parë për shumicën e studentëve me ngjyrë.
 11. Që ……….. ishte zgjidhja e parë për shumicën e studentëve të bardhë.
 12. Ndryshimi i ngadaltë është ndryshimi më i mirë.
 13. Studentët me ngjyrë në ……….. u rritën në komunitete urbane.
 14. Racizmi ekziston në ……………
 15. Para-orientimi i ndanë studentët.
 16. Studentët duhet të flasin anglisht kur janë në ………….
 17. Studentët me ngjyrë duhet të integrohen në menzë më shumë me studentët e bardhë.
 18. ………………… është një komunitet divers.