Aktiviteti 5 ‘Çfarë ke parë?’

https://www.pexels.com/photo/young-slim-and-obese-women-sitting-back-to-back-in-white-studio-6975319/

Qëllimi i këtij aktiviteti është të vë në dukje 2 gjëra. Së pari, si vazhdim i Aktivitetit 4, ky Aktivitet nxjerr në pah rëndësinë e të dëgjuarit aktiv. Vetëm duke zbatuar aftësitë e të dëgjuarit aktiv, personi do të jetë në gjendje të kuptojë imazhin e shpjeguar nga çifti i tyre. Së dyti, ky aktivitet thekson se si çdo person ka një këndvështrim të ndryshëm dhe i interpreton gjërat në mënyrën e vet. Për të kuptuar këndvështrimin e të tjerëve dhe për të krijuar marrëdhënie kuptimplote, duhet të kuptojmë se ne të gjithë i kuptojmë gjërat në mënyra të ndryshme dhe është e rëndësishme të mësojmë nga përvoja e të tjerëve.

Kohëzgjatja: 40 minuta

1. Pjesëmarrësit do të ndahen në çifte nga 2.

2. Pjesëmarrësve do t'u kërkohet të ulen me shpinën e kthyer kundër njëri-tjetrit.

3. Një pjesëmarrësi do t'i jepet një fotografi me ngjyra e një objekti, ngjarjeje, peizazhi etj.

4. Pjesëmarrësve të tjerë do t'u jepet një copë letër bosh dhe lapsa me ngjyra.

5. Pjesëmarrësi me imazhin do të përshkruajë foton (p.sh. Madhësia e objekteve, vendndodhja, ngjyrat etj.)

6. Pjesëmarrësi tjetër do të vizatojë çfarëdo që ata kuptojnë bazuar në përshkrimin e bërë nga dyshja e tyre.

7. Pjesëmarrësve do t'u kërkohet të krahasojnë vizatimet dhe fotot e tyre.

8. Në fund të ushtrimit, pjesëmarrësit do të kthehen në grupin e përgjithshëm dhe do të diskutojnë të gjithë së bashku pse mendojnë se fotot dhe vizatimet janë kaq të ndryshme ose kaq të ngjashme.

Imazhet që do të përdoren për këtë aktivitet