Aktiviteti 5 Vlerësimi i Trajnimeve të Diversitetit

 • Mjetet/Burimet Edukative: “Diversiteti”
 • Përshkrim: Ky aktivitet është krijuar për të inkurajuar pjesëmarrësit që të marrin parasysh prejardhjen, pritshmëritë dhe emocionet e tyre ndaj trajnimeve të diversitetit. Duke intervistuar njëri-tjetrin, grupi do të ketë mundësinë të përballet me disa nga pyetjet që lidhen me bisedën.

Intervistat

 • Qëllimi i Këtij Aktivteti
 • Ky aktivitet është krijuar për të inkurajuar pjesëmarrësit që të marrin parasysh prejardhjen, pritshmëritë dhe emocionet e tyre ndaj trajnimeve të diversitetit. Duke intervistuar njëri-tjetrin, grupi do të ketë mundësinë të përballet me disa nga pyetjet që lidhen me bisedën.
 • Kohëzgjatja e Vlerësuar
 • 20-25 minuta
 • Materialet
 • Hyrje
 • Intervistimi për një punë, puna vullnetare ose ndonjë pozicion tjetër mund të jetë stresues. Megjithatë, sot ne do të punojmë me procesin e intervistimit për të qenë më të kënaqur me të dhe për të “punësuar” njëri-tjetrin për trajnimin tonë së bashku.
 • Si Luajmë?
 1. Ndani grupin në dyshe.
 2. Ftojini çiftet që të intervistojnë njëri-tjetrin me radhë me pyetjet e mëposhtme:
 • Cili është qëllimi juaj këtu?
 • Çfarë emocionesh po ndjeni duke kaluar në këtë sesion trajnimi? A mund të shpjegoniata?
 • Çfarë lloj përvoje keni në fushën e diversitetit?
 • Cilat janë synimet tuaja për ditën?
 • Si e përkufizoni diversitetin?
 • Çfarë lloj ndikimi prisni të përjetoni në të ardhmen pas të sotmesseanca?
 • Si jeni lidhur me diversitetin deri në këtë pikë?
 1. Kur të gjithë pjesëmarrësit u janë përgjigjur pyetjeve, kërkoni që vullnetarët të ndajnë përgjigjet ose komentet që ata do të donin t’i sjellin grupit.
 • Pyetjet e Sugjeruara për Diskutim
 1. Pse e bëmë këtë ushtrim? Si ishte?
 2. A ishte ndonjë pyetje e vështirë për t’iu përgjigjur? Pse?
 3. A ju ka befasuar ndonjë nga përgjigjet e partnerëve tuaj? Ju lutemi mos e shpërndani pa leje.
 4. Pse është e rëndësishme të “numëroni gjërat” si këtu duke filluar një sesion diversiteti?
 • Gjëra për t’u Konsideruar
 • Ky aktivitet kryhet më së miri në fillim të një sesioni. Megjithatë, kjo është opsionale dhe nuk vlen për këtë sesion të veçantë.