Aktiviteti 7 “Krijimi i perspektivës sime”

https://www.pexels.com/photo/photo-camera-recording-vlog-in-modern-workspace-4491445/
Qëllimi i këtij aktiviteti është rritja e kureshtjes dhe vetëfuqizimi i pjesëmarrësve përmes fotografisë. Ky aktivitet do t'i lejojë ata të njohin anën e tyre artistike dhe të paraqesin në mënyrë joverbale këndvështrimin e tyre. Në të njëjtën kohë, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të shpjegojnë pse kanë fotografuar ashtu siç kanë bërë dhe në këtë mënyrë ata mund të frymëzojnë të tjerët.

1. Pjesëmarrësve do t'u jepet një grup objektesh dhe do t'u kërkohet të zgjedhin disa objekte.

2. Më pas pjesëmarrësve do t'u kërkohet të marrin objektet së bashku me disa pajisje që do të sigurohen dhe të zgjedhin një zonë në dhomë dhe t'i vendosin objektet në çfarëdo mënyre që dëshirojnë.

3. Pjesëmarrësve do t'u kërkohet të përdorin celularët ose kamerat e tyre dhe të fotografojnë objektet në çdo mënyrë që dëshirojnë. Kjo mund të bëhet në çdo kënd, nga çdo distancë, bardh e zi ose me ngjyra, me çdo sfond ose ndriçim.

4. Më pas pjesëmarrësit do të rigrupohen dhe do t'ia tregojnë fotografinë e tyre të zgjedhur pjesës tjetër të grupit.

5. Më pas pjesëmarrësve do t'u kërkohet të shpjegojnë pse zgjodhën objektet specifike dhe mënyrën për të fotografuar.
Imazhet që do të përdoren për këtë aktivitet


‘Still life photography is a form of professional photography that depicts inanimate objects or subject matters.’ - https://www.format.com/online-portfolio-website/still-life-photography/guide