Aktiviteti 8 Vlerësimi: “Çfarë kam mësuar dhe si do të më përfitojë kjo?”

Ky do të jetë një ushtrim reflektues/diskutues dhe interaktiv. Në këtë pikë, trajneri do t’u kërkojë pjesëmarrësve një nga një të reflektojnë mbi atë që mësuan, të ndajnë se çfarë mendimi ishte më interesant për përvojën e tyre dhe si ndihen pas përfundimit të trajnimit.

Pjesëmarrësit do të kenë gjithashtu mundësinë për t’i dhënë komente trajnerit.

Përmbajtja e mësimit