Tema 1 Prezantimi/ Hyrja

Për shkak se ka ekzistuar gjithmonë në të gjitha kulturat, ne kemi zgjedhur ta përdorim lojën për të zhvilluar aftësi duke eksperimentuar:

  • Duke folur hapur
  • Të shprehësh këndvështrimin tënd dhe të jesh i vetëdijshëm për tjerët.
  • Ndikimi i këndvështrimit tënd mbi tjerët.
  • Qëndrimet dhe rolet e ndryshme në grup.

Do të nevojiten 5 sesione për zbuluar se si lojërat mund të krijojnë burime reja brenda vetes, aftësinë për të luajtur role të ndryshme, për të ndërtuar strategji të reja dhe për t’u bërë i vetëdijshëm për evolucionin e vet.

Gjatë çdo sesioni, lojëra të ndryshme do të propozohen për të zhvilluar dhe përforcuar aftësi të ndryshme përmes situatave me role që paraqesin probleme dhe zgjidhje plotësuese dhe të ndryshme.