Tema 1 Roli i Lehtësuesit dhe Qasja Pedagogjike e tij/saj

Roli i lehtësuesit është thelbësor për zbatimin e punëtorive të lojës.

  • Paraprakisht, është e rëndësishme të përcaktohet konteksti, kuadri i seminarit, audienca e synuar dhe objektivat arsimore. Më pas lehtësuesi identifikon aftësitë që do të fitohen dhe zgjedh lojërat që do t’u propozohen pjesëmarrësve dhe që do t’u mundësojnë atyre të punojnë në këto aftësi të synuara.
  • Një shembull i aftësive dhe lojërave të kryqëzimit të tavolinës është i disponueshëm në faqen 13 të kompletit të trajnimit.
  • Gjatë seancave, moderatori prezanton lojërat dhe rregullat, kontrollon nëse ato janë kuptuar mirë dhe i riformulon. Gjatë lojërave, ai/ajo udhëzon, mbështet, vëzhgon sjelljen dhe zgjedhjet e strategjisë, inkurajon, vlerëson përparimin dhe vendimet e marra nga nxënësit.
  • fund sesionit dhe pas lojërave, moderatori bën një përmbledhje duke pyetur nxënësit për përvojën e tyre dhe përfitimet e lojës për sa i përket objektivave dhe përfitimeve për jetën e tyre të përditshme.