Tema 1 Zhvillimi Pedagogjik i punëtorive

  • Për të zhvilluar qasjen pedagogjike, filloni duke identifikuar një temë dhe duke zgjedhur tekste letrare, poezi ose materiale të tjera për temën e zgjedhur.
  • Tema e përzgjedhur për këtë projekt është emancipimi i gruas, me titull Emancipimi(et)”. Objektivi kryesor është të eksperimentojme me grupe njerëzish të cenueshëm forma angazhimi dhe emancipimi në zonat e tyre.
  • Për të pasur një proces krijues, duhet të përcaktohet për pjesëmarrësit një kornizë e saktë dhe strukturuese (dashamirës, ​​mosgjykimit, respektit, dëgjimit, solidaritetit). Duke qenë se grupi përbëhet nga njerëz me përvoja dhe vështirësi të ndryshme, me pasiguri, kjo mund të shkaktojë tensione. Prandaj, ky kuadër do të ketë një funksion frenues, i cili do garantojë një proces pune zhvillim për çdo pjesëmarrës.
  • Për të lënë gjurmë të vlefshme dhe të qëndrueshme të këtyre punëtorive, një rikthim i teksteve të prodhuara nga pjesëmarrësit do të marrë formën e një koleksioni të titulluar Emancipimi(et)” dhe leximet publike (të filmuara) të bashkëndërtuara dhe të realizuara prej tyre.