Tema 2 Zhvillimi i aftësive për punësim

Qëllimi i punëtorive të lojërave është të forcojë aftësitë e buta, respektin, ndjeshmërinë dhe dëgjimin e njerëzve.

  • Ai gjithashtu synon të nxjerrë në pah anëtarët e ndryshëm të grupit që të shprehin fjalë dhe të mbështesin një situatë.
  • Është e rëndësishme të kemi një kornizë saktë dhe strukturuese duke kujtuar rregullat e dashamirësisë, mosgjykimit, respektit, dëgjimit, qëndrimit fitues-fituesdhe solidaritetit brenda grupit. Ky kuadër do të ketë më pas një funksion qetësues, duke respektuar të gjithë dhe duke krijuar besim, i cili do të garantojë një proces pune në zhvillim për të gjithë.
  • Aktivitetet e lojës ofrojnë shumë mundësi për të bashkëvepruar me të tjerët, për t’i dëgjuar, për të marrë parasysh sugjerimet e tyre, për t’i vlerësuar ose për t’i pasuruar. Ndihma e ndërsjellë inkurajohet fuqimisht gjatë seancave dhe lojërave. Nxënësit bëhen të vetëdijshëm se pasurojnë vizionin e tyre, këndvështrimin e tyre, strategjitë e tyre falë kontributeve të grupit dhe se ata janë më të suksesshëm kolektivisht.
  • Gjatë rrjedhës së seancave dhe lojërave, udhëzimet për lojërat dhe reagimet do të fokusohen gradualisht në thellimin e argumenteve. Nxënësit do t’i qartësojnë fjalët e tyre, do t’i strukturojnë ato gjithnjë e më mirë, do të argumentojnë dhe do të japin shembuj.