Tema 3 Përmirësimi i vetëbesimit dhe …

Lojërat, nga aspekti i tyre lozonjar dhe miqësor, nxisin shprehjen e lirë dhe heqjen dorë nga kontrolli duke u dhënë pjesëmarrësve besim, ndërkohë që sigurojnë që të gjithë mund të shprehen dhe të zënë vendin e tyre.

  • Brenda lojës dhe nga një lojë në tjetrën, nxënësit luajnë role ndryshme, të cilat do t’i ndihmojnë ata të zënë vendin e tyre në grup dhe të përmirësojnë vetëbesimin.
  • Kur zbulojnë një lojë, nxënësit do të ndjekin rregullat ndërsa ato paraqiten dhe do ta luajnë lojën si pjesëmarrës. Më pas ata do të zhvillojnë gradualisht një kuptim mirë të situatës, do të krijojnë strategji të reja dhe do afirmohen si kontribues të suksesit kolektiv ose individual.
  • Duke vëzhguar dhe vlerësuar progresin e çdo personi, lehtësuesi do të sugjerojë që nxënësit marrin me radhë ose të marrin rolin e udhëheqësit duke paraqitur rregullat, duke dhënë udhëzime, duke organizuar dhe garantuar mbarëvajtjen e lojës dhe ndërhyrjet e të gjithëve, duke propozuar zgjidhje dhe duke ndihmuar ose lehtësuar shfaqjen e strategjive tek anëtarët e tjerë të grupit.
  • Këto role të ndryshme, vlerësuara nga lehtësuesi dhe përjetuara nga nxënësit, nxisin besimin dhe vetëpohimin.